Klachtrecht


Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u vragen hebben of ontevreden
zijn over de manier waarop school zaken aanpakt (denk aan: de communicatie vanuit de school, de
manier waarop uw kind begeleid wordt, schoonmaakwerkzaamheden enz.). Wij gaan er vanuit dat
we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij
ontevredenheid deze te uiten naar de school:
  Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt, oftewel als naar uw mening de klacht niet
naar behoren is opgelost, dan kunt u deze ten slotte voorleggen aan het schoolbestuur of voor een
objectief onderzoek aan onze Klachtencommissie.

In de afweging welk vervolg het meest wenselijk is, kunt u zich laten bijstaan door de contactpersoon
e/o de extern vertrouwenspersoon.

 

Klachten ongewenste omgangsvormen
Met name bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals: pesten, ongewenste
intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de
ondersteuning door de contactpersoon. De contactpersoon is er voor u.
Hij/zij luistert naar u, geeft u informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u indien wenselijk
in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning.


Nuttige adressen

Contactpersoon school

De contactpersoon is als leerkracht werkzaam op de school.

Externe vertrouwenspersoon
De externe vertrouwenspersoon is een objectieve deskundige van buiten de school. De externe
vertrouwenspersoon begeleidt u bij het vinden van een oplossing van de door u gesignaleerde klacht.
Klachten over ongewenst gedrag, die u onvoldoende vindt opgelost, kunt u voorleggen aan de
klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u in het klachttraject.

 

 
Schoolbestuur
Tel: 023 – 55 42 351
https://meerprimair.nl/
 
Klachtencommissie
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht,