Klachtrecht


Als leerling, ouder of schoolmedewerker kun je ontevreden zijn over bepaalde zaken of gedragingen op school. We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen je daarom van harte uit bij ontevredenheid, de leerkracht en de schoolleiding aan te spreken.  
 
Als je er met de betrokkenen niet uitkomt of de klacht naar jouw mening niet naar behoren is opgelost, maar ook als je niet zelf met de betrokkenen in gesprek durft te gaan, dan kun je een beroep doen op de ondersteuning door de vertrouwenspersoon op school. De vertrouwenspersoon luistert naar je, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt je eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.  
 
Vertrouwenspersoon 
De vertrouwenspersoon heeft een specifieke taak als het gaat om ongewenst gedrag op school (zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, machtsmisbruik, discriminatie, miscommunicatie, agressie en geweld). Hierbij biedt de vertrouwenspersoon je begeleiding vanaf het eerste gesprek totdat de klacht is opgelost. De vertrouwenspersoon lost jouw klacht niet zelf op, maar zal je ondersteunen bij het vinden van een goede oplossing.  

 

Contactgegevens vertrouwenspersoon 

Intern  
Naam: Karin Goemans
Telefoonnummer: 023- 56 11 502
E-mail: kgoemans@klippeholm.nl
 

Externe vertrouwenspersoon
De externe vertrouwenspersoon is een objectieve deskundige van buiten de school. De externe
vertrouwenspersoon begeleidt u bij het vinden van een oplossing van de door u gesignaleerde klacht.
Klachten over ongewenst gedrag, die u onvoldoende vindt opgelost, kunt u voorleggen aan de
klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u in het klachttraject.

Naam: Vivian Donker-Hilhorst
Telefoonnummer: 0182-556494
E-mail: v.donker@onderwijsadvies.nl

Formele klacht  
Als een klacht niet binnen de school kan worden opgelost, kan deze worden voorgelegd aan het schoolbestuur of ingediend worden bij de klachtencommissie.  
 
Schoolbestuur 
Naam: Stichting Meer Primair  
Telefoonnummer: 023-5542351  
E-mail: bestuursbureau@meerprimair.nl  
 
of  

Klachtencommissie  
Adres: Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus: 85191, 3508 AD Utrecht.
 
Vertrouwensinspecteur  
Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kun je ook contact opnemen met de een van de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie via telefoonnummer 0900-111 3111 (lokaal tarief) weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.  
 
Meldplicht seksueel geweld  
Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict door een schoolmedewerker jegens een minderjarige leerling, is de school wettelijk verplicht het bevoegd gezag te informeren. Vervolgens is het bevoegd gezag verplicht aangifte te doen bij politie/justitie.