'Wilt u zich aansluiten bij de MR?'

Medezeggenschapsraad

Basisschool Klippeholm heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De MR adviseert en beslist mee over beleidszaken binnen de school. De MR bestaat uit de directie, leerkrachten en ouders. De voorzitter van de MR is Marloes Bruijnes. Wilt u zich aansluiten bij de MR? Neem dan contact via mr@klippeholm.nl


Wie zijn wij?

Mijn naam is Eveline Metselaar. Ik ben inmiddels 5 jaar werkzaam op Klippeholm. Ik geef les aan groep 8 en daarnaast ben ik intercollegiale coach. Bij deze laatste functie houd ik mij o.a. bezig met begeleiding van startende leerkrachten, intervisiemomenten en het borgen van afspraken wat betreft het zelfstandig werken. Ik zit al 3 jaar in de MR. De verbinding tussen school en ouders is een heel erg belangrijk onderdeel, dus ik doe dit met erg veel plezier!

Mijn naam is Tess de Munk. Ik ben leerkracht in de groepen 5. Dit schooljaar ben ik voor het eerst lid van de MR. Ik vind het interessant om mee te denken over allerlei zaken rondom school. Daarnaast vind ik het interessant om dieper in te gaan op het onderwijs.

Mijn naam is Monique Sterk. Ik ben leerkracht van groep 7b en taalcoördinator.
Sinds vorig schooljaar ben ik lid van de MR. Ik vind het leuk om mee te denken over beleidszaken, het schoolplan en alles wat er verder speelt op school. Ik vind de samenwerking tussen ouders en teamleden zeer waardevol.

Mijn naam is Edwin Brussen en mijn zoon zit op Klippeholm. Ik wil graag een bijdrage wil leveren aan een goede en open communicatie tussen school en ouders. Het meedenken over de kwaliteit van het onderwijs lijkt mij erg interessant. Los van de kwaliteit van het onderwijs, is naar mijn idee een veilige omgeving nog veel belangrijker en daar wil ik mij graag voor inzetten.

Mijn naam is Fleur Weerd. Ik heb een zoon en dochter op de Klippeholm en zit sinds 2019 in de MR.
Ik vind de Klippeholm een hele fijne school en vind ouderbetrokkenheid belangrijk. Daarom ben ik blij dat ik MR lid mag zijn. Ik hoop hierin de stem van de ouders zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen.
Suggesties of agendapunten voor de MR? Laat het ons weten!

Mijn naam is Marloes Bruijnes en ben moeder van een dochter op Klippeholm. Ik wil graag een bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs waar Klippeholm voor staat, daarom ben ik sinds schooljaar 2021-2022 lid van de MR. Wij als ouders voelen ons heel welkom op de school en ik wil graag de schakel zijn tussen alle ouders en school. Dus vertel me vooral wat er speelt, dan kan ik ook jullie stem laten horen via de MR!


Vergaderdata

 

7 februari 2024
10 april 2024
22 mei 2024
26 juni 2024


Via deze link kunt u het jaarverslag van vorig schooljaar lezen.


Oudervereniging

Klippeholm heeft een betrokken en actieve oudervereniging (OV). De oudervereniging is een belangrijke schakel tussen ouders en de school en is betrokken bij veel leuke activiteiten voor de leerlingen. Daarnaast beheert de OV de ouderbijdrage. 

De oudervereniging bestaat op dit moment uit twaalf leden. Zij zijn verdeeld in groepjes en ondersteunen gedurende het jaar bij verschillende activiteiten tijdens de organisatie. Denk hierbij aan de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, de schoolfotograaf, het schoolreisje en de avondvierdaagse. Er moet voor elke activiteit wel wat geregeld, bedacht of versierd worden. Zo proberen we van elke activiteit een feestje te maken voor de leerlingen. 

De OV komt zo’n zes keer per jaar bij elkaar om te vergaderen, plannen te maken en de taken te verdelen. Daarnaast organiseert de OV ook de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, waarvoor alle ouders van de school worden uitgenodigd.Tijdens deze avond laat de OV de activiteiten zien waarbij wordt ondersteund en waarvoor de ouderbijdrage wordt gebruikt. 

Dit schooljaar bestaat het bestuur van de OV uit: Michaella Kool (voorzitter), Remco Langeveld (penningmeester) en Marsha Kamoen-van Velzen (secretaris). 

Mocht u het leuk vinden om ook op deze manier betrokken te zijn bij de school, aanwezig te zijn bij enkele van de activiteiten en daarbij een handje te helpen? Mail dan naar ov@klippeholm.nl of geef u op via een van de leerkrachten.  

De ouderbijdrage
Om alle activiteiten te kunnen organiseren vragen we een jaarlijkse ouderbijdrage. 
In de algemene ledenvergadering wordt ieder jaar de hoogte van de bijdrage vastgesteld. Voor het schooljaar 2023 – 2024 komt dit bedrag op € 50,00. 

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?  
Scholen mogen aan ouders een bijdrage in de kosten vragen Deze bijdrage is voor activiteiten die niet kunnen worden uitgevoerd vanuit de geldmiddelen die de overheid voor de school beschikbaar stelt. 

Deze ouderbijdrage is wel vrijwillig. Leerlingen waarvan ouders de bijdrage niet of maar voor een gedeelte betalen worden niet uitgesloten van de activiteiten die uit deze bijdrage betaald worden. 
Wij vinden het belangrijk dat op onze school ook activiteiten kunnen worden uitgevoerd die niet tot het verplichte onderwijsprogramma behoren (waar de geldmiddelen van de overheid op zijn afgestemd), maar ook andere educatieve en sociale activiteiten. Die worden betaald uit de ouderbijdrage. Het gaat dan (bijvoorbeeld) om de volgende activiteiten:  
●    Kinderboekenweek
●    Sinterklaas
●    Kerstmis
●    Carnaval
●    Pasen
●    Sportdag
●    Schoolreis
●    Afscheid groep 8

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 50,00 per leerling.
Dit bedrag is vastgesteld in overleg met het bestuur van de oudervereniging van de school, die ook zorgt voor de inning, het beheer, de besteding en de verantwoording naar u als ouders. Verder is hier ook over gesproken met de oudergeleding in de medezeggenschapsraad van de school. Die heeft met dit bedrag ingestemd en ook met de manier waarop deze middelen besteed zullen worden. Mocht u vragen hebben kunt u altijd contact opnemen door te mailen naar ov@klippeholm.nl 

De ouderbijdrage wordt op Klippeholm geïnd via Schoolkassa in de Parro app, maar kan ook worden overgemaakt op:
NL56 INGB 0001 9031 22 t.n.v. Oudervereniging Basisschool Klippeholm, Hoofddorp. Vermeld dan graag de naam en groep van uw kind(eren).
Er bestaat ook de mogelijkheid om het bedrag in twee delen te betalen of juist meer bij te dragen. Gelieve dit ook te vermelden bij de overschrijving.