Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad
contact via: mr@klippeholm.nl                                                                                                
 
Meebeslissen en meedenken op school is de laatste jaren een heel gewone zaak ge­worden. Terecht ook, u wilt tenslotte dat uw kind goed onderwijs krijgt en op een school zit die bij uw kind past. Enkele jaren geleden is dit meebeslissen en meeden­ken zelfs geregeld bij de Wet Medezeggenschap On­derwijs. De wet zegt dat elke basis­school een medezeggen­schapsraad (MR) moet hebben. Die raad bestaat voor de helft uit leden die rechtstreeks uit en door het personeel worden gekozen, en voor de helft uit leden die recht­streeks uit en door de ouders worden gekozen. De directeur van de school heeft een advise­rende stem.
 
De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid, onder­ling overleg en ge­lijke behandeling van mannen en vrouwen. Bovendien wordt gewaakt tegen discrimi­natie. De MR zal tevens meedenken en het team/school­bestuur adviseren over het school­werkplan, maar ook over allerlei andere zaken die betrekking hebben op het onderwijs op de school van uw kind.
 
De MR is bevoegd tot:
bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen;
het doen van voorstellen aan het bestuur.
 
Onderwerpen die u behandeld wilt hebben, kunt u doorgeven aan een van de leden van de MR. Ook is het mogelijk hier­voor een briefje in de bus naast de kleuteringang te depo­ne­ren. De notulen van de MR vergaderingen kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat.
 
Namens de ouders:
Edwin Brussen  

Mijn naam is Edwin Brussen en mijn zoon zit op Klippeholm. Ik wil graag een bijdrage wil leveren aan een goede en open communicatie tussen school en ouders. Het meedenken over de kwaliteit van het onderwijs lijkt mij erg interessant. Los van de kwaliteit van het onderwijs, is naar mijn idee een veilige omgeving nog veel belangrijker en daar wil ik mij graag voor inzetten.

Fleur Weerd  

Mijn naam is Fleur Weerd. Ik heb een zoon en dochter op de Klippeholm en zit sinds 2019 in de MR.

Ik vind de Klippeholm een hele fijne school en vind ouderbetrokkenheid belangrijk. Daarom ben ik blij dat ik MR lid mag zijn. Ik hoop hierin de stem van de ouders zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen.

Suggesties of agendapunten voor de MR? Laat het ons weten!

Marloes Bruijnes   Mijn naam is Marloes Bruijnes en ben moeder van een dochter op Klippeholm. Ik wil graag een bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs waar Klippeholm voor staat, daarom ben ik sinds schooljaar 2021-2022 lid van de MR. Wij als ouders voelen ons heel welkom op de school en ik wil graag de schakel zijn tussen alle ouders en school. Dus vertel me vooral wat er speelt, dan kan ik ook jullie stem laten horen via de MR!
           

Namens de leerkrachten:
Eveline Metselaar  

Mijn naam is Eveline Metselaar. Ik ben inmiddels 5 jaar werkzaam op Klippeholm. Ik geef les aan groep 8 en daarnaast ben ik intercollegiale coach. Bij deze laatste functie houd ik mij o.a. bezig met begeleiding van startende leerkrachten, intervisiemomenten en het borgen van afspraken wat betreft het zelfstandig werken. Ik zit al 3 jaar in de MR. De verbinding tussen school en ouders is een heel erg belangrijk onderdeel, dus ik doe dit met erg veel plezier!

Tess de Munk   Mijn naam is Tess de Munk. Ik ben leerkracht in de groepen 5. Dit schooljaar ben ik voor het eerst lid van de MR. Ik vind het interessant om mee te denken over allerlei zaken rondom school. Daarnaast vind ik het interessant om dieper in te gaan op het onderwijs.
 
Monique Sterk  

Mijn naam is Monique Sterk. Ik ben leerkracht van groep 7b en taalcoördinator.

Sinds vorig schooljaar ben ik lid van de MR.

Ik vind het leuk om mee te denken over beleidszaken, het schoolplan en alles wat er verder speelt op school. Ik vind de samenwerking tussen ouders en teamleden zeer waardevol.


Vergaderdata:
4 oktober 2023
15 november 2023
31 januari 2024
10 april 2024
22 mei 2024
26 juni 2024
 
U kunt hier de volgende documenten downloaden:
Jaarverslag MR 2021-2022
Huishoudelijke regelement MR