Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad
contact via: mr@klippeholm.nl                                                                                                
 
Meebeslissen en meedenken op school is de laatste jaren een heel gewone zaak ge­worden. Terecht ook, u wilt tenslotte dat uw kind goed onderwijs krijgt en op een school zit die bij uw kind past. Enkele jaren geleden is dit meebeslissen en meeden­ken zelfs geregeld bij de Wet Medezeggenschap On­derwijs. De wet zegt dat elke basis­school een medezeggen­schapsraad (MR) moet hebben. Die raad bestaat voor de helft uit leden die rechtstreeks uit en door het personeel worden gekozen, en voor de helft uit leden die recht­streeks uit en door de ouders worden gekozen. De directeur van de school heeft een advise­rende stem.
 
De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid, onder­ling overleg en ge­lijke behandeling van mannen en vrouwen. Bovendien wordt gewaakt tegen discrimi­natie. De MR zal tevens meedenken en het team/school­bestuur adviseren over het school­werkplan, maar ook over allerlei andere zaken die betrekking hebben op het onderwijs op de school van uw kind.
 
De MR is bevoegd tot:
bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen;
het doen van voorstellen aan het bestuur.
 
Onderwerpen die u behandeld wilt hebben, kunt u doorgeven aan een van de leden van de MR. Ook is het mogelijk hier­voor een briefje in de bus naast de kleuteringang te depo­ne­ren. De notulen van de MR vergaderingen kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat.
 
Namens de ouders:
Fleur Weerd  

Mijn naam is Fleur Weerd. Ik heb een zoon en dochter op de Klippeholm.
Ik zit sinds begin van dit schooljaar in de MR.
Ik vind de Klippeholm een hele fijne school en vind ouderbetrokkenheid belangrijk. Daarom ben ik blij dat ik MR lid mag zijn. Ik hoop hierin de stem van de ouders zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen.
Suggesties of agendapunten voor de MR? Laat het ons weten!

Marloes IJzerman   Mijn naam is Marloes IJzerman en ben moeder van een dochter op deze fijne school. Ik wil graag een bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs waar Klippeholm voor staat, daarom ben ik sinds schooljaar 2021-2022 lid van de MR. Wij als ouders voelen ons heel welkom op de school en ik wil graag de schakel zijn tussen alle ouders en school dus voel je vrij om me te benaderen, dan kan ik ook jullie stem laten horen via de MR.
 
Debbie Abels   Mijn naam is Debbie Abels en ik ben moeder van 2 jongens die op de Klippeholm zitten.
Ik vind het leuk om meer betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen en hoop mijn steentje bij te kunnen dragen als het gaat om het vormgeven van het schoolbeleid. Ik hoop in deze rol de stem van de ouders zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen 
           

Namens de leerkrachten:                     
Karin Goemans (secretaris) In de MR kunnen wij  als leerkrachten en IB-er meedenken over allerlei zaken die met school en het onderwijs te maken hebben, zoals het taakbeleid, de zorg, de tussenschoolse opvang of het schoolplein. Wij vinden het belangrijk om hierbij goed rekening te houden met het belang van de gehele school. Dit betekent dat wij er op willen toezien dat er goed geluisterd wordt naar naar ouders, kinderen en het personeel op de Klippeholm.

 
Eveline Metselaar
Angelique Zaadnoordijk

Vergaderdata schooljaar 2021-2022
 
MR   
22-09-2021       19.30u  
17-11-2021       19.30u  
26-01-2022       19.30u  
06-04-2022       19.30u  
18-05-2022       19.30u  
22-06-2022       19.30u  
   
 
U kunt hier de volgende documenten downloaden:
Jaarverslag MR 2021-2022
Huishoudelijke regelement MR