Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad
contact via: mr@klippeholm.nl                                                                                                
 
Meebeslissen en meedenken op school is de laatste jaren een heel gewone zaak ge­worden. Terecht ook, u wilt tenslotte dat uw kind goed onderwijs krijgt en op een school zit die bij uw kind past. Enkele jaren geleden is dit meebeslissen en meeden­ken zelfs geregeld bij de Wet Medezeggenschap On­derwijs. De wet zegt dat elke basis­school een medezeggen­schapsraad (MR) moet hebben. Die raad bestaat voor de helft uit leden die rechtstreeks uit en door het personeel worden gekozen, en voor de helft uit leden die recht­streeks uit en door de ouders worden gekozen. De directeur van de school heeft een advise­rende stem.
 
De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid, onder­ling overleg en ge­lijke behandeling van mannen en vrouwen. Bovendien wordt gewaakt tegen discrimi­natie. De MR zal tevens meedenken en het team/school­bestuur adviseren over het school­werkplan, maar ook over allerlei andere zaken die betrekking hebben op het onderwijs op de school van uw kind.
 
De MR is bevoegd tot:
bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen;
het doen van voorstellen aan het bestuur.
 
Onderwerpen die u behandeld wilt hebben, kunt u doorgeven aan een van de leden van de MR. Ook is het mogelijk hier­voor een briefje in de bus naast de kleuteringang te depo­ne­ren. De notulen van de MR vergaderingen kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat.
 
De raad bestaat uit de volgende leden:


 
  V.l.n.r: Marjolijn, Monique, Lara, Julia, Karin en José
 
Namens de ouders:
Monique Ruiter (voorzitter)

Mijn naam is Monique Ruiter. Ik heb een zoon en een dochter op school en ben al enkele jaren lid van de MR. Ik vind het leuk om op deze manier betrokken te zijn bij school en bij te dragen aan beter onderwijs. Mijn doel is om de stem van de ouders hierbij zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.Volgens mij is het de kerntaak van de MR om er samen voor te zorgen dat we school(beleid) nog leuker, aantrekkelijker en beter maken voor onze kinderen.  
 

Marjolijn van Noord

Mijn naam is Marjolijn van Noord en ben sinds 2018 lid van de mr. 
Als ouder van drie kinderen, waarvan er twee nog op de Klippeholm zitten, voel ik mij nauw betrokken bij de school. Wij voelen ons als gezin er thuis. Ik ben als ouder regelmatig op school en help mee bij activiteiten. Ik doe dat graag, maar wil via de mr nog een extra bijdrage leveren aan het succes van de school. Ik heb als Personeelsadviseur en coach in het Primair Onderwijs gewerkt en heb daardoor kennis en ervaring in huis die als mr-lid goed van pas komen. Momenteel werk ik als coach en adviseur vanuit mijn eigen coachingspraktijk Aan de vaart.
 

Lara van Geest Mijn naam is Lara van Geest. Ik ben moeder van 2 jongens op de Klippeholm. Ik doe mee in de oudergeleding van de MR, omdat ik het erg leuk vind om meer betrokken te zijn bij school van mijn kinderen en het belangrijk vind om een bijdrage te leveren aan hoe het schoolbeleid wordt vormgegeven en gecommuniceerd ten einde deze transparant en inzichtelijk te maken voor alle betrokkenen. Op deze manier draagt de MR een steentje bij aan hoe de kinderen uiteindelijk hun schooltijd ervaren en afsluiten.  
           

Namens de leerkrachten:                     
Karin Goemans In de MR kunnen wij  als leerkrachten en IB-er meedenken over allerlei zaken die met school en het onderwijs te maken hebben, zoals het taakbeleid, de zorg, de tussenschoolse opvang of het schoolplein. Wij vinden het belangrijk om hierbij goed rekening te houden met het belang van de gehele school. Dit betekent dat wij er op willen toezien dat er goed geluisterd wordt naar naar ouders, kinderen en het personeel op de Klippeholm.

Voor meer informatie over ons als leerkracht/ IB-er verwijzen wij u graag naar de pagina 'even voorstellen, onder het kopje 'over ons'.
José van Wissen van Veen (secretaris)
Julia Driehuis

Vergaderdata schooljaar 2019-2020
 
MR   
25-09-2019       19.30u  
20-11-2019       19.30u  
22-01-2020       19.30u  
01-04-2020       19.30u  
13-05-2020       19.30u  
23-06-2020       19.30u  
   
 
U kunt hier de volgende documenten downloaden:
Jaarverslag MR 2017-2018
Huishoudelijke regelement MR