Ouderparticipatie

Binnen onze school streven we naar een goed contact met alle ouders. Van onze kant willen we u informeren over alle belangrijke zaken die op school spelen. We denken hierbij niet alleen aan algemene schoolzaken, maar ook zaken die voor uw kind gelden bij de dagelijkse activiteiten in de klas. En wij stellen het op prijs als u ons van uw kant op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis. Ons uitgangspunt hierbij is dat een goede samenwerking tussen ouders en school het welbevinden van uw kind bevordert.
 

Kennismakingsgesprek

Aan het begin van het schooljaar voeren we graag met alle ouders een kennismakingsgesprek. Het doel van dit gesprek is om als leerkracht een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van elke leerling. Welke (leer) behoeftes heeft uw kind en wat heeft uw kind nodig om zich prettig te voelen op school? De informatie die ouders vanuit de thuissituatie kunnen geven, vinden we hierin van groot belang. Op deze manier kunnen we met elkaar het onderwijs op een zo goed mogelijke manier vorm geven. Ter voorbereiding op het kennismakingsgesprek vullen ouders een formulier met enkele vragen in, zodat ouders en leerkracht(en) samen in gesprek kunnen gaan over uw kind. De data voor de kennismakingsgesprekken staan vermeld in de schoolkalender.
 

Oudergesprekken

ln de groepen 3 tot en met 8 krijgen de kinderen per schooljaar twee keer een rapport: in februari en aan het einde van het schooljaar. Na het eerste rapport vindt een oudergesprek plaats. Tijdens dit gesprek kunt u met de leerkracht(en) van gedachten wisselen en krijgt u informatie over de vorderingen van uw kind. ln groep 8 wordt dit gesprek gekoppeld aan het definitieve schooladvies. ln groep 7 vindt er een extra oudergesprek plaats. Dit gesprek is gekoppeld aan het voorlopige schooladvies. Eind groep 6 vindt er een oriënterend adviesgesprek plaats. ln de kleutergroepen krijgen de kinderen geen rapport, maar vinden er wel oudergesprekken plaats. lndien wenselijk vinden er gedurende het schooljaar meerdere contactmomenten plaats tussen ouders en leerkracht(en) om de ontwikkeling van uw kind te bespreken. Het initiatief van deze gesprekken kan zowel bij de ouders als leerkracht(en) liggen.
 

Hulp

De hulp van ouders is bijna niet meer weg te denken uit de school. Zonder uw hulp kunnen veel activiteiten niet door gaan. Daarom vragen wij regelmatig via e-mail om hulpouders, bijvoorbeeld de hoofdluiscontrole, de technieklessen en hulp bij (sport)evenementen. Wij maken daarbij graag gebruik van de kennis en ervaring die u als ouders in huis heeft! Bovendien vinden de meeste kinderen het geweldig als hun vader of moeder (of opa of oma) komt helpen in de klas.